Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez chrześcijański portal informacyjny ChnNews.pl posiadający adres e-mail: kontakt@chnnews.pl za pośrednictwem Serwisu, którego jest Administratorem.

DEFINICJE:
Administrator - ChnNews.pl. Formularz Kwestionariusz dostępny na stronie Serwisu, którego wypełnienie jest konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia; Ogłoszenie Ogłoszenie dotyczące możliwości sprzedaży, kupna, zamiany towaru, ale również zawierające informacje nie podlegające transakcjom sporządzone przez Użytkownika na warunkach określonych przez niniejszy Regulamin; Towar rzecz, usługa lub zbywalne prawo oferowane za pośrednictwem Serwisu, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie. Użytkownik Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach prawem przewidzianych także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Rozdział I
Warunki ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu, zamieszczania ogłoszeń, uprawnienia Użytkownika do anulowania ogłoszenia oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji;

2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa autorskie do elementów graficznych Serwisu, do jego układu i kompozycji przysługują Administratorowi. Wykorzystywanie przez Użytkownika wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej, jest zabronione;

3. Serwis jest udostępniany przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet.

4. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i aktualna wersja przeglądarki internetowej "zapewniającej prawidłowe wyświetlanie stron internetowych oraz obsługę plików typu 'cookies' ";

5. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem;

6. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Zabronione jest także wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności do rozsyłania spamu, reklamowania własnych serwisów internetowych itp.;

7. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).

8. Zamieszczenie przez Użytkownika ogłoszenia wymaga uprzedniego wypełnienia Formularza dostępnego na stronie Serwisu.
 

Rozdział II
Formularz:

9. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Administratora jest wypełnienie Formularza dostępnego na stronie Serwisu, której dokonać może wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych ze składaniem oświadczeń woli do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.

10. Wypełnienie Formularza polega na dokonaniu wyboru dotyczącego danych ogłoszenia, kategorii, podkategorii i wpisaniu w odpowiednie miejsce następujących danych, podzielonych na dwie poniższe grupy:
a) Obowiązkowych - zaznaczonych na czerwono:

- tytuł;
- kategoria i podkategoria
- województwo;
- adres e-mail i inne wybrane przez Użytkownika dane kontaktowe;
- termin wygaśnięcia ogłoszenia.

B) Fakultatywnych

- adres i kod pocztowy;
- opis ogłoszenia
- cena towaru (w niektórych kategoriach)
- swoje wyznanie, przynależność kościelną (w niektórych kategoriach)
- link do materiału wideo
- wybór opcji "Kup Teraz" i "Aukcje"
- dodanie zdjęć
 

Rozdział III
Warunki zamieszczenia ogłoszenia i płatności:

11. Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie obecnie jest płatne.

12. Ogłoszenie można zamieścić na 7 (koszt 2 zł), 14 (4 zł), 21 (6 zł), 30 (8 zł), 45 (12 zł), 60 (16 zł) dni.

13. Ogłoszenie można odnowić za kwotę taką samą jak przy pierwszym dodaniu ogłoszenia.

14. Ogłoszenia mogą być zamieszczane przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę;

15. Użytkownicy mogą zawierać między sobą transakcje, korzystając z opcji "Kup Teraz" i przesyłając sobie pieniądze na podane przez nich konto PayPal.

16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za spełnienie obowiązków związanych ze sprzedażą przez Użytkowników. Administrator jedynie umożliwia zawieranie transakcji między Użytkownikami poprzez PayPal. W związku z tym to do niego (lub do organów prawa) należy zgłaszać ewentualne zastrzeżenia związane z przebiegiem transakcji.

17. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.

18. Treść ogłoszenia jest ustalana przez Użytkownika i powinna odzwierciedlać stan faktyczny. Użytkownik odpowiada za treść zamieszczonego przez siebie ogłoszenia, a w szczególności ponosi odpowiedzialność za zamieszczenie ogłoszenia naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich w tym prawa autorskie. Za treść Ogłoszenia rozumie się również zamieszczone w ogłoszeniu zdjęcia i linki do filmów;

19. Użytkownik może samodzielnie usunąć ogłoszenie w dziale "Twoje ogłoszenia". Po upływie okresu 30 dni od wygaśnięcia ogłoszenia Ogłoszenie może zostać automatycznie usunięte z Serwisu;

20. Nie ma ograniczeń w liczbie dodawanych Ogłoszeń przez Użytkownika.

21. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednoczesną zgodę na jego automatyczną publikację.
 

Rozdział IV
Szczegółowe zasady zamieszczania ogłoszeń i odpowiedzialności za treść:

22. Użytkownik, zamieszczając ogłoszenie, zobowiązany jest do sprawdzenia czy obrót towarami zamieszczonymi przez niego w Serwisie nie narusza obowiązujących przepisów lub uprawnień osób trzecich w tym praw autorskich;

23. Administrator nie odpowiada za zgodność towaru z opisem zamieszczonym przez Użytkownika;

24. Administrator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia lub też edycji treści zamieszczonego w Serwisie ogłoszenia, jeżeli narusza ono postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy, a w szczególności, gdy ich treść:

a. wprowadza w błąd;
b. zawiera znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
c. narusza dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej;
d. zawiera zwroty powszechnie uznane za obraźliwe lub szkalujące inne osoby;
e. nie stanowi oferty sprzedaży, kupna lub zamiany Towarów;
f. stanowi reklamę serwisu www;

25. Ogłoszenia zamieszczane przez Użytkownika nie mogą zawierać ofert przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Ogłoszenia nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów;

26. Administrator, umożliwiając korzystanie z Serwisu, nie staje się w jakimkolwiek zakresie stroną transakcji dokonywanych przez Użytkownika z potencjalnymi kontrahentami. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a jego klientem, ponoszą strony tej umowy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność oraz za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, w tym danych podanych podczas procesu wypełniania Formularza.

27. Użytkownik nie może zamieścić ogłoszenia, reklamy, teksu promocyjnego, którego treść odsyła do konkurencyjnego internetowego serwisu ogłoszeniowego bądź innych konkurencyjnych nośników informacji.
 

Rozdział V
Postępowanie reklamacyjne:

28. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Administratora lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.

29. Administrator rozpoznaje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej.
 

Rozdział VI
Ochrona danych i polityka prywatności:

30. Podanie danych osobowych w Serwisie w każdym przypadku jest dobrowolne. Ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych (do kontaktu), może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.

31. Administratorem danych jest Administrator - w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

32. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane tylko w celu związanym z realizacją zobowiązania. Administrator przetwarza dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celu:

a. realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu,
b. w związku z obsługą reklamacji,
c. w związku z korespondencją e-mailową,
d. dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu,
e. dla celów marketingowych Administratora lub marketingowych innych podmiotów współpracujących z Administratorem po wyrażeniu odrębnej zgody przez Użytkownika;

Administrator zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych tylko i wyłącznie w celu związanym z danym Ogłoszeniem. Przetwarzanie danych przez Administratora dla celów marketingowych jego lub jego partnerów może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika.

Administrator zbiera od Użytkowników i przetwarza następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko lub nazwę;
- adres siedziby, zamieszkania lub korespondencyjny;
- adres poczty elektronicznej;
- numer telefonu
- numer poczty używany w PayPal

33. Użytkownik, podając w Serwisie dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Administratora oraz prawo do ich poprawiania. Użytkownik może w każdym czasie zażądać od Administratora zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w czasie świadczenia przez Administratora usługi wiąże się z natychmiastowym usunięciem ogłoszenia z Serwisu.

34. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa chyba że Użytkownik wyraził odrębną zgodę na przekazanie tych danych innym podmiotom.

35. Korzystanie z niniejszego Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Polityki prywatności Serwisu.
 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe:

36. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego;

37. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności;

38. Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie Polityką Bezpieczeństwa Serwisu.

39. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w związku ze zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub Serwisu.

40. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd właściwy wg przepisów obowiązujących;

41. Regulamin wszedł w życie z dniem 30 grudnia 2015 r. Wszelkie pózniejsze zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie Serwisu.

Copyright © 2018 ChnNews.pl. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.