Pastor Rick Warren o tym, ile wspólnego mają protestanci i katolicy

Pastor Rick Warren o tym, ile wspólnego mają protestanci i katolicy

piątek, 05 grudzień 2014 17:18
Rick Warren Rick Warren fot. CNS

Katolików i protestantów więcej łączy czy dzieli? Pastor megakościoła Saddleback w Kalifornii, Rick Warren, wypowiedział się na ten temat.

Jego książki takie jak "Życie świadome celu" czy "Kościół świadomy celu" sprzedały się w milionach egzemplarzy na całym świecie.

Ostatnio uczestniczył on w Watykanie w międzyreligijnej konferencji poświęconej rodzinie, o czym informowaliśmy TUTAJ

Teraz udzielił wywiadu jednemu z katolickich serwisów. Jak stwierdził, protestantów i katolików "więcej łączy niż dzieli".

"Zielonoświątkowcy, charyzmatycy, ewangeliczni chrześcijanie, fundamentaliści, katolicy, metodyści, baptyści, prezbiterianie i tak dalej... wszyscy wierzymy w Trójcę, Biblię, zmartwychwstanie, w to, że zbawienie jest przez Jezusa Chrystusa. To są duże sprawy" - podkreślił Warren.

Odniósł się także do różnic pomiędzy protestantami i katolikami.

- Czasami protestanci myślą, że katolicy czczą Marię jakby była innym Bogiem, ale nie do końca taka jest katolicka doktryna. Ludzie mówią też: "o co chodzi z tymi wszystkimi świętymi? Dlaczego modlicie się do świętych?". Kiedy rozumiesz, co mają na myśli w tym, co mówią, to mamy dużo więcej tego, co wspólne. Tak, istnieją różnice i nie ma co do tego wątpliwości, ale najważniejsze jest to, że jeśli kochasz Jezusa, to jesteśmy w tej samej drużynie - zaznacza Rick Warren.

Jego zdaniem, realistycznie nie można się spodziewać "strukturalnej jedności" pomiędzy wyznaniami, ale chodzi o "jedność misji".

Warren zwraca uwagę, że wszyscy wierzący są "współpracownikami", jeśli chodzi o sprawy rodzinne, takie jak: świętość życia, seksu i małżeństwa. Podkreśla, że w tych sprawach nie ma różnic.

Matt SlickWypowiedź Ricka Warrena ostro skrytykował Matt Slick - lider i założyciel Chrześcijańskiej Służby Apologetyki i Badań (CARM).

Odnosi się on między innymi do stwierdzenia pastora kościoła Saddleback, że zarówno katolicy, jak i protestanci wierzą w Biblię.

"Istnieje znacząca różnica pomiędzy Biblią protestantów i tą Kościoła rzymskokatolickiego, który dodał siedem ksiąg: Tobiasza, Judyty, 1 i 2 Machabejską, Księga Mądrości, Mądrość Syracha i Księga Barucha. Żydzi nigdy nie uznali tych ksiąg za natchnione przez Boga. Również Jezus i apostołowie nigdy ich nie cytowali. W dodatku, istnieje szereg problemów w księgach apokryficznych, takich jak nauczanie o zbawieniu z uczynków (Tobiasza 4,11; 12,9) czy ofiarowanie pieniędzy za grzechy zmarłych (2 Machabejska 12,43) itd." - pisze Slick.

Według niego, nie do końca poprawne jest także stwierdzenie Warrena, że protestanci i katolicy "wierzą w zbawienie przez Jezusa Chrystusa".

"Choć technicznie poprawne jest powiedzieć, że katolicy wierzą w zbawienie przez Jezusa Chrystusa, to odrzucają usprawiedliwienie wyłącznie przez wiarę, wyłącznie w Chrystusa. Uczą, że różnego rodzaju dobre uczynki są potrzebne do zbawienia. Taka nauka stoi w wyraźnej sprzeczności z biblijną teologią" - twierdzi Matt Slick.

Cytuje on w tym kontekście fragmenty Biblii:

"Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu." (Rz. 3,28)

"Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość." (Rz. 4,5)

"A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską." (Rz. 11,6)

"Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił." (Ef. 2,8-9).

"Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu." (Gal. 3,19)

"Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego." (Jk. 2,10).

Po zacytowaniu tych wersetów Slick wskazuje, że zbawienie jest wyłącznie przez wiarę, a wspomniane fragmenty z Listu do Galacjan i Listu do Jakuba "wyraźnie odrzucają jakąkolwiek nadzieję zbawienia przez wiarę plus jakiekolwiek nasze uczynki".

Według apologety, wersety te stoją w sprzeczności z katolicką teologią. Wskazuje on przy tym na fragmenty z oficjalnych źródeł katolickich:

"Sobór Trydencki naucza, że dziesięć przykazań obowiązuje chrześcijan i że człowiek usprawiedliwiony jest w dalszym ciągu zobowiązany do ich zachowywania. Potwierdza to Sobór Watykański II: "Biskupi, jako następcy Apostołów, otrzymują od Pana... misję nauczania wszystkich narodów i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, aby wszyscy ludzie przez wiarę, chrzest i wypełnianie przykazań dostąpili zbawienia." (Katechizm Kościoła katolickiego, paragraf 2068).

"Władza Urzędu Nauczycielskiego rozciąga się także na szczegółowe przepisy prawa naturalnego, ponieważ ich zachowanie, wymagane przez Stwórcę, jest konieczne do zbawienia." (Katechizm, paragraf 2036).

"Dekalog stanowi uprzywilejowany wyraz prawa naturalnego. Znamy go za pośrednictwem Objawienia Bożego i rozumu ludzkiego." (Katechizm Kościoła katolickiego, paragraf 2080).

Slick wskazuje następnie, że w rzymskim katolicyzmie wśród rzeczy potrzebnych do zbawienia są także:

- Kościół (par. 846):

"Sobór święty... opierając się na Piśmie świętym i Tradycji, uczy, że ten pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym Pośrednikiem i drogą zbawienia, On, co staje się dla nas obecny w Ciele swoim, którym jest Kościół."

- chrzest (par. 1257):

"Sam Pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Dlatego też polecił On swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody 49 . Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia."

- pokuta (par. 980):

"Ochrzczony może być pojednany z Bogiem i Kościołem przez sakrament pokuty. Ojcowie Kościoła słusznie nazywali pokutę "mozolnym chrztem". Sakrament pokuty jest konieczny do zbawienia dla tych, którzy upadli po chrzcie."

- sakramenty (par. 1129)

"Kościół naucza, że dla wierzących sakramenty Nowego Przymierza są konieczne do zbawienia."

- służba i świadectwo wiary (par. 1816):

"Służba i świadectwo wiary są nieodzowne do zbawienia: "Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie." (Mt 10, 32-33)."

- przestrzeganie dziesięciu przykazań (par. 2036 i 2070)

2036: "Władza Urzędu Nauczycielskiego rozciąga się także na szczegółowe przepisy prawa naturalnego, ponieważ ich zachowanie, wymagane przez Stwórcę, jest konieczne do zbawienia."

2070: "Dziesięć przykazań należy do Objawienia Bożego. Pouczają nas one zarazem o prawdziwym człowieczeństwie człowieka. Podkreślają główne obowiązki, a więc pośrednio także podstawowe prawa, właściwe naturze osoby ludzkiej. Dekalog stanowi uprzywilejowany wyraz "prawa naturalnego".

- oderwanie się od bogactw (par. 2556):

"Oderwanie się od bogactw jest nieodzowne, by wejść do Królestwa niebieskiego. "Błogosławieni ubodzy w duchu"."

- "Jeśli ktoś twierdzi, że grzesznik jest usprawiedliwiony jedynie przez wiarę w takim znaczeniu, że nie potrzeba niczego innego do współdziałania, by uzyskać łaskę usprawiedliwienia i że nie jest w ogóle konieczne, aby przygotował się i przysposobił do niej aktem własnej woli - niech będzie przeklęty." (Sobór Trydencki, Kanon 9)

Matt Slick odnosi się także do stwierdzenia Ricka Warrena dotyczącego Marii, iż katolicka doktryna nie mówi dokładnie o "czczeniu Marii jakby była innym bogiem". W tym kontekście apologeta podał kilka fragmentów z katolickich źródeł doktrynalnych odnoszących się do Marii.

"Sami zdecydujcie czy cześć i adoracja jej oddawana powinna być oddawana tylko Bogu" - rzuca wyzwanie.

Oto przytoczone przez niego fragmenty:

- Maria jest "cała święta": "Prosząc Maryję, by się modliła za nami, uznajemy siebie za biednych grzeszników i zwracamy się do "Matki miłosierdzia", do Całej Świętej." (Katechizm Kościoła katolickiego, par. 2677).

- Oddanie Marii: "Najświętsza Dziewica "słusznie doznaje od Kościoła czci szczególnej. Już też od najdawniejszych czasów Błogosławiona Dziewica czczona jest pod zaszczytnym imieniem Bożej Rodzicielki, pod której obronę uciekają się w modlitwach wierni we wszystkich swoich przeciwnościach i potrzebach... Kult ten... choć zgoła wyjątkowy, różni się przecież w sposób istotny od kultu uwielbienia, który oddawany jest Słowu Wcielonemu na równi z Ojcem i Duchem Świętym, i jak najbardziej sprzyja temu kultowi". Wyraża się on w świętach liturgicznych poświęconych Matce Bożej oraz w modlitwie maryjnej, takiej jak różaniec, który jest "streszczeniem całej Ewangelii" (Katechizm, par. 971)

- Modlitwa do Marii: "Maryja jest doskonałą "Orantką", figurą Kościoła. Gdy modlimy się do Niej, wraz z Nią łączymy się z zamysłem Ojca..." (Katechizm, par. 971).

- Patrzenie na Maryję: "Po omówieniu rzeczywistości Kościoła, jego początku, posłania i przeznaczenia, możemy jedynie spojrzeć na Maryję." (Katechizm, par. 972).

- "Jak nikt nie może dojść do Ojca niebieskiego inaczej niż przez Syna, tak samo prawie nikt nie może dojść do Chrystusa inaczej niż przez Jego Matkę." (encyklika papieża Leona XIII o różańcu - Octobri Mense, 1891).

- Maria przynosi nam dary życia wiecznego: "Poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego." (Katechizm, par. 969).

Zdaniem Matta Slicka, powyższe stwierdzenia z katolickich dokumentów to "niebiblijne nauczania".

Według niego, Rick Warren poprzez swoje słowa "naraził swoją wiarygodność jako protestancki pastor, udzielając wsparcia Kościołowi rzymskokatolickiemu" i powinien się "upamiętać".

Kto z nich ma rację? Szukający tego, co wspólne Rick Warren czy krytykujący go Matt Slick?

Należy przypomnieć, że sam papież Franciszek bardzo pozytywnie wypowiada się na temat ekumenicznego dialogu i zbliżenia ze środowiskami ewangelicznymi. Gościł już między innymi popularnych głoszących, takich jak jak Kenneth Copeland czy Joel Osteen. Oni bardzo chwalili sobie spotkanie z nim.

Więcej na ten temat tutaj: Kenneth Copeland o swojej wizycie u papieża i potrzebie jedności chrześcijan (WIDEO)

Poniżej wspomniany wywiad z Rickiem Warrenem (w jęz. angielskim).

Udostępnij

Źródło: Christian Today, Catholic News Service, carm.org, katechizm.opoka.org.pl

 

Reklama
 

Napisz tu...
znakow zostalo.
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Skomentuj jako pierwszy.

Ostatnie komentarze

Chwała Bogu wreszcie jakiś mądry rząd który ustanawia dobre prawa i trzyma się ustalonych zasad. Niestety u nas w kraju coraz większa liczba polityków skłania ...
@miktaCzyli te tabletki są na receptę? Bo dopiero co bylam u mojej pani ginekolog i nie chcę wybierac sie na wizyte ponownie
@Jacek MMit inkwizycja nadal panuje, liczba ofiar stanowczo zawyżona. Nie było niczego gorszego jak nazizm i komunizm
Chwała Bogu i cudownie jest oglądać to przebudzenie przed samym nadejściem Pana Jezusa Chrystusa! 
@christiCo zrobisz jak nic nie zrobisz? Nie mamy przecież większego wpływu na to co cesarskie kto by nie był teraz znów cesarzem oddamy co cesarskie ...
Proszę nie reklamujcie tego jegomościa! On niech zajmie się śpiewaniem jak kiedyś w "Szansa na sukces" niech idzie do "The Voice of Poland", a nie ...

tuwszystkiekomentarze1

Please publish modules in offcanvas position.

Save
Preferencje użytkownika dotyczące plików cookies
Używamy plików cookie, by zapewnić ci jak najlepsze funkcjonowanie naszej strony internetowej. Jeśli odmówisz korzystania z tych plików, strona może nie działać tak jak powinna.
Akceptuję
Odmawiam wszystkich
Więcej
Essential
Te pliki cookies są potrzebne, by strona internetowa działała poprawnie. Nie można ich wyłączyć
chnnews.pl
Akceptuję
Funkcjonalne
Narzędzia wykorzystywane, by zapewnić Ci więcej opcji podczas przeglądania strony internetowej. W tym może zawierać się dzielenie się w mediach społecznościowych.
PHP.net
Akceptuję
Odmowa
Analityczne
Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.
addthis.com
Akceptuję
Odmowa
quantserve.com
Akceptuję
Odmowa
Reklamowe
W celu promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń, możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Ten rodzaj cookies służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej polityce prywatności.
Double Click/Google Marketing
Akceptuję
Odmowa
Casale Media
Akceptuję
Odmowa
PubMatic
Akceptuję
Odmowa
Quantserve.com
Akceptuję
Odmowa
mookie1.com
Akceptuję
Odmowa
innovid.com
Akceptuję
Odmowa
hit.gemius.pl
Akceptuję
Odmowa
Marketing
Techniki, których celem jest strategia komercyjna, a w szczególności badanie rynku.
DoubleClick/Google Marketing
Akceptuję
Odmowa
Facebook
Akceptuję
Odmowa
Nieznany
jcmGuestEmail
Akceptuję
Odmowa